Strona główna » Zasady wysyłki
Zmiana języka
PolskiAngielski
Waluta
Kontakt

Zasady wysyłki

Regulamin sklepu obowiązujący od 11.01.2017 r.

Postanowienia Ogólne

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.silkfencing.shop.pl prowadzony jest przez Silkfencing Jerzy Miklaszewski (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Poznańska 8/22, 30-012 Kraków) wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6762318459.


 

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


 

Definicje

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


 

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.


 

Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.


 

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu


 

Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu


 

Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).


 

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.


 

Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.


 

Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Sprzedawcą.


 

Polimerowa Broń Treningowa – Produkt wykonany z polimeru oraz metalu.


 

Stalowa Broń Treningowa – Produkt wykonany z metalu i drewna.


 

Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.


 

Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.silkfencing.shop.pl.


 

Sprzedawca; Usługodawca - Silkfencing Jerzy Miklaszewski (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Poznańska 8/22, 30-012 Kraków) wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6762318459.


 

Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Usługobiorcą, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


 

Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.


 

Usługobiorca - zarówno Konsument, jak i Klient.

Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.


 


 

Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:


 

Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.


 

Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.


 

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych


 

Odpłatność:

Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:


 

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.


 

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.


 

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.


 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:


 

Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

dostęp do poczty elektronicznej.

Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.


 

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.


 

Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.


 

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

Tryb postępowania reklamacyjnego


 

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:


 

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@silkfencing.pl lub też pisemnie na adres: Jerzy Miklaszewski Silkfencing Poznańska 8/22 Kraków 30-012 .

Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: Jerzy Miklaszewski Silkfencing Poznańska 8/22 Kraków 30-012

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.


 

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).


 

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.


 


 

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:


 

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@silkfencing.pl lub też pisemnie na adres: Jerzy Miklaszewski Silkfencing Poznańska 8/22 Kraków 30-012.

zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni zgodnie z art. 27 Prawa konsumenckiego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: Jerzy Miklaszewski Silkfencing Poznańska 8/22 Kraków 30-012.


 

Koszt odstąpienia od umowy:


 

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów przesyłki Produktu którego dotyczyło odstąpienie od umowy.

W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu