Strona główna » Regulamin
Zmiana języka
PolskiAngielski
Waluta
Kontakt

Regulamin

Regulamin sklepu obowiązujący od 11.01.2017 r.

Postanowienia Ogólne

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.silkfencing.shop.pl prowadzony jest przez Silkfencing Jerzy Miklaszewski (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Rusznikarska 16/82, 31-261 Kraków) wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6762318459.


 

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


 

Definicje

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


 

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.


 

Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.


 

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu


 

Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu


 

Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).


 

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.


 

Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.


 

Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Sprzedawcą.


 

Polimerowa Broń Treningowa – Produkt wykonany z polimeru oraz metalu.


 

Stalowa Broń Treningowa – Produkt wykonany z metalu i drewna.


 

Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.


 

Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.silkfencing.shop.pl.


 

Sprzedawca; Usługodawca - Silkfencing Jerzy Miklaszewski (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Rusznikarska 16/82, 31-261 Kraków) wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6762318459.


 

Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Usługobiorcą, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


 

Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.


 

Usługobiorca - zarówno Konsument, jak i Klient.

Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.


 


 

Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:


 

Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.


 

Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.


 

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych


 

Odpłatność:

Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:


 

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.


 

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.


 

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.


 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:


 

Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

dostęp do poczty elektronicznej.

Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.


 

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.


 

Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.


 

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


 

Warunki zawierania Umowy Sprzedaży


 

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


 

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.


 

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia.


 

Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień


 

W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Usługobiorcę Zamówienia.


 

złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków

1. po wypełnieniu Formularza Zamówienia

2. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę”.


 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia w Sklepie Internetowym.


 

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Usługobiorcą, a Sprzedawcą.


 

Po zawarciu umowy sprzedaży Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia lub do produkcji Produktów, która trwa zależnie od typu Produktu od 30 dni kalendarzowych. Zamówienie większe ilości produktów wiąże się z dłuższym terminem realizacji. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Usługobiorcę o nowym terminie realizacji. Dotyczy to przede wszystkim Broni Stalowej, której wykonanie jest długotrwałe.


 


 

Sposoby płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:


 

Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy oraz rachunek prowadzony poprzez firmę WISE dla Sprzedawcy.


UWAGA! Nie przyjmujemy przekazów pieniężnych świadczonych poprzez pocztę polską na nasze konta. Taki przelew nie dotrze na nasze konta.

 

Płatność przelewem lub kartą za pośrednictwem serwisu PayU.


 

Usługobiorca zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.


 

W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.


 

Koszt, termin i sposoby dostawy

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:


 

Przesyłka pocztowa polecona priorytetowa międzynarodowa

Przesyłka kurierska za pomocą firm DPD.

W wyjątkowych warunkach przesyłka kurierska świadczona będzie przez inne firmy kurierskie (UPS, GLS)

dostawa w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez udostępnienie do pobrania pliku / plików z serwera.

Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Usługobiorcę sposobu dostawy oraz płatności.


 

Termin dostawy Produktu do Usługobiorcy wynosi od 30 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku płatności przelewem termin ten należy liczyć od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Wynika to z tego, że każdy Produkt jest wykonywany na zamówienie Klienta.


 

Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Usługobiorcy za pośrednictwem przewoźnika Usługobiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.


 

Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:


 

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).


 

Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@silkfencing.pl lub też pisemnie na adres: Jerzy Miklaszewski Silkfencing Rusznikarska 16/82 Kraków 31-261 . Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).


 

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


 


 

Gwarancja na Produkty

Na dowolny zakupiony Produkt od Sprzedawcy przysługuje 12 miesięcy gwarancji.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Warunkiem realizacji gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu. (może być dowód przelewu lub potwierdzenie płatności)

Naprawy gwarancyjne Polimerowej Broni Treningowej obejmują usterki wynikające z naturalnego użytkowania sprzętu, a nie jego umyślnego niszczenia, w szczególności:

 1. uderzania o twarde lub ostre krawędzie z materiałów stalowych i o większej twardości niż polimer

 2. przełamanie polimeru na twardej krawędzi

 3. forsowne zginanie polimeru

 4. trzymanie polimeru w gorącym i bardzo mokrym miejscu

 5. poddawanie broni wysokiej temperaturze

Naprawy gwarancyjne Stalowej Broni Treningowej obejmują usterki wynikającego z naturalnego użytkowania sprzętu, a nie jego umyślnego niszczenia, w szczególności:

 1. Forsownego zginania stali

 2. obróbki cieplnej

 3. obróbki mechanicznej narzędziami

Normalne użytkowanie Polimerowej Broni Treningowej obejmuje trafianie

 1. drugiej syntetycznej broni lub tarczy

 2. ciała człowieka

 3. osłon przeznaczonych do DESW

 4. maski szermierczej

 5. przygotowanych celów z materiałów o mniejszej twardości niż polimer

Normalne użytkowanie Stalowej Broni Treningowej obejmuje trafianie

 1. Innej stalowej broni

 2. Drewna oraz materiałów miększych niż stalowe

 3. ciała człowieka

 4. Osłon przeznaczonych do DESW

 5. maski szermierczej

 6. Stalowych osłon ciała

Koszt przesyłki broni do naprawy pokrywa Usługobiorca, natomiast naprawiony Produkt wysyłana jest na koszt Sprzedawcy


 

Tryb postępowania reklamacyjnego


 

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:


 

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@silkfencing.pl lub też pisemnie na adres: Jerzy Miklaszewski Silkfencing Rusznikarska 16/82 Kraków 31-261 .

Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: Jerzy Miklaszewski Silkfencing Rusznikarska 16/82 Kraków 31-261

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.


 

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).


 

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.


 


 

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:


 

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@silkfencing.pl lub też pisemnie na adres: Jerzy Miklaszewski Silkfencing Rusznikarska 16/82 Kraków 31-261.

zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni zgodnie z art. 27 Prawa konsumenckiego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: Jerzy Miklaszewski Silkfencing Rusznikarska 16/82 Kraków 31-261.


 

Koszt odstąpienia od umowy:


 

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów przesyłki Produktu którego dotyczyło odstąpienie od umowy.

W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


 

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorców jest Sprzedawca.


 

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Usługobiorca podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Usługobiorca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.


 

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:


 

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim oraz angielskim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

w przypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu